Наши партньори
Our partners
Наши партнеры

КОСМОНАВТИКА 2021

Наградени проекти от ПИЦА

(Планетарен информацонен център за астронавкита)


bg flag

Идеята за създаване на планетарен информационен център за астронавтика се роди през 2018 г.
Тогава в SТEM лабораторията на 5. Вечерно СУ”Пеньо Пенев” (където аз съм ръководител направление ИКТ) идваха ученици от различни училища от 3 до 7 клас. С децата изпробвахме   съвременни технологии като: създаване на холограма, видео за виртуални очила за телефон и Oculus Rift- очила за виртуална релност за компютър. С  очилата за виртуална реалност за компютър учениците изпробваха симулатор за излизане в открития космос на международната космическа станиця. Тогава всичко се промени. Забелязах, че някои от учениците имат уникални опитности във виртуална среда работейки на международната космическа станиция и за мен това е потенциал, който не трябва да се губи. След размисли в тази посока започнах с първата си дейност, свързана с идеята за създаване на ПИЦА. Абонирах 20 училища за вестник “Телескоп”  за да може учениците  от тези училища да имат достъп до книжна информация за това, което се случва сред звездите.  В поцеса на интелектуално бълбукане ми хрумна да направя следния  експеримент, а именно  да провокирам информационната среда и да създам нещо, на базата на което да инициирам изграждането на действителен реален материален  обект - център за астронавтика. Или по-просто казано сега имаме хиляди уникални проекти, които са по домовете и училищата и се повява потребността те да бъдат изложат някъде. Друга опорна точка при създаването на  идеята  ПИЦА това е възможността трудът на учителите да се визуализира в реални проекти видими за всички. Изказвам благодарност на всички  учители, родители и деца за това, че се потопихте в космонавтиката и ме дарихте със своята любов и усмивки. Като учител, аз нямам някакви огромни финансови ресурси, но ще успея да излъча проекти за награждаване. Харесаните от мен проекти са изложени надолу в страницата.

Тъй като за мен всички участници са уникални като звездите на небето, тук ще може всеки да си изтегли грамота със звезда на космическите надежди.  >>>ИЗТЕГЛИ<<<
Продължаваме напред към третия национален конкурс КОСМОНОВТИКА2022 който ще стартира на
5 ануари ще продължи до 31 март 2022 година. 
Ваш Асен Матеев

en flag

 

The idea to create a planetary information center for astronautics was born in 2018.
Then in the STEM laboratory of 5. In the evening SU "Penyo Penev" (where I am the head of ICT) came students from different schools from 3rd to 7th grade. With the children we tried modern technologies such as: creating a hologram, video for virtual glasses for a phone and Oculus Rift - glasses for virtual reality for a computer. With computer-aided virtual reality goggles, students tested a spacecraft simulator on the International Space Station. Then everything changed. I have noticed that some of the students have unique experiences in a virtual environment working on the International Space Station, and for me this is a potential that should not be lost. After thinking in this direction, I started with my first activity related to the idea of ​​creating a PICA. I subscribed 20 schools to the Telescope newspaper so that students from these schools could have access to book information about what is happening among the stars. In the process of intellectual bubbling, it occurred to me to do the following experiment, namely to provoke in the information environment and create something on the basis of which to initiate the construction of a real material object - a center for astronautics. Or simply put, we now have thousands of unique projects that are in homes and schools and there is a need for them to be exhibited somewhere. As a teacher, I don't have any huge financial resources, but I will be able to broadcast award projects. Another point of reference in creating the idea of ​​PICA is the opportunity to visualize the work of teachers in real projects visible to all. I thank all the teachers, parents and children for immersing yourself in astronautics and giving me your love and smiles.
Since for me all participants are as unique as the stars in the sky, here everyone will be able to draw a diploma with a star of cosmic hopes.
We continue to the third national competition COSMONAUTIC2022 which will start on January 5 and will last until March 31, 2022.
Yours, Asen Mateev

ru flag

 


Идея создания планетарного информационного центра космонавтики родилась в 2018 году.
Затем в лабораторию STEM -5. Вечером СУ «Пеньо Пенев» (где я являюсь руководителем ИКТ) приехали ученики из разных школ с 3 по 7 класс. С детьми мы попробовали современные технологии, такие как: создание голограммы, видео для виртуальных очков для телефона и Oculus Rift - очков для виртуальной реальности для компьютера. С помощью компьютерных очков виртуальной реальности студенты протестировали симулятор космического корабля на Международной космической станции. Потом все изменилось. Я заметил, что у некоторых студентов есть уникальный опыт работы в виртуальной среде на Международной космической станции, и для меня это потенциал, который нельзя упускать. Поразмыслив в этом направлении, я начал свою первую деятельность, связанную с идеей создания пиццы. Я подписал 20 школ на газету «Телескоп», чтобы ученики этих школ имели доступ к книжной информации о том, что происходит среди звезд. В процессе интеллектуального бурления мне пришло в голову провести следующий эксперимент, а именно спровоцировать в информационной среде и создать что-то, на основе чего инициировать построение реального материального объекта - центра космонавтики. Или, проще говоря, сейчас у нас есть тысячи уникальных проектов, которые находятся в домах и школах, и их необходимо где-то выставлять. У меня как преподавателя нет огромных финансовых ресурсов, но я смогу транслировать премиальные проекты. Еще одна отправная точка при создании идеи PИЦА - это возможность визуализировать работу учителей в реальных проектах, видимых всем. Благодарю всех учителей, родителей и детей за то, что они погрузились в космонавтику, подарили мне свою любовь и улыбки.
Поскольку для меня все участники уникальны, как звезды на небе, здесь каждый сможет нарисовать диплом со звездой космических надежд. >>>СКАЧАТЬ<<
Мы продолжаем третий национальный конкурс COSMONOVTIKA2022, который стартует 5 января и продлится до 31 марта 2022 года.
С уважением, Асен Матеев