Наши партньори
Our partners
Наши партнеры

КОСМОНАВТИКА 2021

Наградени проекти от ХТМУ

(Химикотехнологичен и металургичен университет)


bg flag

Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) е утвърден образователен и научноизследователски център, чиято мисия е да подготвя висококвалифицирани инженери, технолози и мениджъри по всички образователни степени и да развива задълбочени фундаментални и приложни научни изследвания. Университетът е лидер в обучението по: химични технологии, металургия, материалознание, биотехнологии, инженерна екология, индустриална безопасност, информационни технологии и мениджмънт.
https://uctm.edu/bg/

en flag

 

The University of Chemical Technology and Metallurgy (UCTM) is an established educational and research center whose mission is to train highly qualified engineers, technologists and managers at all levels of education and to develop in-depth basic and applied research. The university is a leader in education in chemical technology, metallurgy, materials science, biotechnology, engineering ecology, industrial safety, information technology and management.
https://uctm.edu/bg/

ru flag

 

Химико-технологический и металлургический университет (ХТМУ) - это образовательный и исследовательский центр, миссия которого заключается в подготовке высококвалифицированных инженеров, технологов и менеджеров на всех уровнях образования, а также в проведении углубленных фундаментальных и прикладных исследований. Университет является лидером в области образования в следующих областях: химическая технология, металлургия, материаловедение, биотехнология, инженерная экология, промышленная безопасность, информационные технологии и менеджмент.
https://uctm.edu/bg/